Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6953
Tytuł: Radiative corrections to hadrons-photons interactions
Autor: Tracz, Szymon
Promotor: Czyż, Henryk
Słowa kluczowe: fotony; hadrony; anihilacja elektron-pozytron; cząstki elementarne; kwantowa teoria pola; poprawka radiacyjna
Data wydania: 2018
Wydawca: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: W pracy zostały przedstawione wyniki teoretycznych obliczeń dla procesów anihilacji elektron-pozytron do hadronów+fotony. Został poruszony szeroki zakres tematów ze szczególnym uwzględnieniem obliczeń poprawek radiacyjnych i ich implementacji w generatorze Monte Carlo PHOKHARA. Ważną część tej pracy stanowi modelowanie oddziaływań hadronów z fotonami. Przedstawione są istotne tematy z punktu widzenia niezgodności pomiędzy eksperymentalną, a przewidywaną w ramach Modelu Standardowego wartością anomalnego momentu magnetycznego mionu. Jednym z nich jest modelowanie dwufotonowych form faktorów dla mezonów pseudoskalarnych, które są istotne dla wyznaczenia wkładów od hadronowego rozpraszania światło-światło. Drugim jest obliczenie poprawek radiacyjnych wyższego rzędu dla przekroju czynnego na produkcję pary pionów, które stanowią istotny wkład do analizy danych wykonywanej w eksperymentach BABAR i KLOE, których pomiary nie zgadzają się pomiędzy sobą. Kolejny rozważany w tej pracy temat jest związany z niezgodnościami jakie obserwuje się w przypadku pomiaru promienia protonu przy użyciu różnych metod eksperymentalnych. Modelowanie form faktorów nukleonowych jest pierwszym krokiem w celu obliczenia pełnych poprawek radiacyjnych dla procesu rozpraszania elektron-proton. Obliczenie wkładów od wymiany dwufotonowej dla tego procesu wymagają znajomości form faktorów opisujących przejścia pomiędzy różnymi stanami. Ostatni temat porusza kwestię związane z produkcją stanów o dodatnich wartościach własnych operatorów sprzężenia ładunkowego i parzystości. Przedstawiony jest model na elektronowe szerokości połówkowe xc1 i xc2 oraz zaproponowana jest reakcja w której ich obserwacja byłaby możliwa poprzez interferencję z tłem pochodzącym od amplitud dla powrotu radiacyjnego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6953
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tracz_Radiative_corrections_to_hadrons_photons_interactions.pdf5,04 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.