Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7054
Title: Multicultural and intercultural concepts in education
Authors: Grabowska, Barbara
Kwadrans, Łukasz
Keywords: multiculturalism; interculturalism; education; intercultural education
Issue Date: 2016
Publisher: Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki
Citation: Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, Nr 26, s. 4-12
Abstract: The authors of the article make an attempt to study definitions of terms that have been around at least a few dozen years, operating in the social sciences. They suggest that multiculturalism should be treated as a form of reaction to cultural diversity. At the same time in intercultural ideas they see integration capabilities and expected form of interaction with otherness. At the end of the following article they add a short presentation of the idea of intercultural pedagogy as a scientific sub-discipline.
Description: Barbara Grabowska, Łukasz Kwadrans WIELOKULTUROWEJ I MIĘDZYKULTUROWEJ KONCEPCJІ W EDUKACJI Autorzy tekstu podejmują próbę definicji pojęć, które już od co najmniej kilkudziesięciu lat funkcjonują w naukach społecznych. Wskazują na to, że wielokulturowość należałoby traktować jako formę reakcji na zróżnicowanie kulturowe. Jednocześnie w międzykulturowości widzą możliwości integracyjne i oczekiwaną formę interakcji z innością. Swoje rozważania kończą krótką prezentacją idei pedagogiki międzykulturowej, jako subdyscypliny naukowej. Kluczowe słowa: wielokulturowość, międzykulturowość, edukacja, pedagogika międzykulturowa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7054
ISSN: 2311-2409
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grabowska_Multicultural_and_intercultural_concepts_in_education.pdf376,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons