Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7542
Title: Mikroregiony i submikroregiony fizycznogeograficzne Progu Woźnickiego
Authors: Nita, Jerzy
Myga-Piątek, Urszula
Keywords: Próg Woźnicki; mikroregiony; submikroregiony
Issue Date: 2018
Publisher: Warszawa : IGiPZ PAN
Citation: M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (red.), “Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski” (S. 199-209). Warszawa : IGiPZ PAN
Abstract: Ponizej przedstawiona mikroregionalizacja mezoregionu Próg Woznicki bazuje na granicach opublikowanych w zbiorowym artykule J. Solona i in. (2018). Według tej propozycji wybrany do szczegółowej analizy mezoregion nalezy do makroregionu Wyzyna Woznicko-Wielunska 341.2. Jego obecne granice sa wynikiem uzgodnien z osrodkiem opolskim (K. Badora). Jednostka jest górnotriasowym progiem strukturalnym zbudowanym z utworów weglanowych oraz z utworów piaszczysto-zwirowych dolnej jury, a takze osadów czwartorzedowych o genezie polodowcowej. Według S. Gilewskiej (1972) zajmuje obszar o powierzchni 575 km2, a według J. Kondrackiego (1994) – 645 km2. Natomiast według obliczen autorów zajmuje powierzchnie 572 km2, przy obwodzie 249 km. Jest jednostka wydłuzona i stosunkowo zwarta, o ogólnym przebiegu NW-SE. Podstawowym kryterium wydzielenia tej jednostki, zarówno przez J. Kondrackiego, jak i autorów, były specy czne cechy i elementy strukturalnej rzezby terenu wynikajace z budowy geologicznej oraz znaczace deniwelacje i ostre granice hipsometryczne w stosunku do sasiednich jednostek (ryc. 70, 71).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7542
ISBN: 978–83–61590–89–7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nita_Mikroregiony_i_submikroregiony_fizycznogeograficzne.pdf2,76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons