Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7739
Title: Dywersyfikacja instytucjonalna i autonomia uczelni oraz ich miary
Authors: Banyś, Wiesław
Keywords: zróżnicowanie instytucjonalne; zróżnicowanie pionowe; zróżnicowanie poziome; uniwersytet federacyjny; federacja uniwersytetów; U-Map; Multirank; uniwersytet badawczy; zróżnicowanie doskonałości; zróżnicowanie zewnętrzne; zróżnicowanie wewnętrzne; stopień zróżnicowania instytucjonalnego; miary zróżnicowania instytucjonalnego; system; autonomia; deregulacja; miary autonomii; EUA Autonomy Scoreboard
Issue Date: 2017
Citation: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Nr 2 (2017), s. 189-204
Abstract: Artykuł omawia kwestie zróżnicowania instytucjonalnego i autonomii uczelni oraz możliwe miary ich mierzenia. Przedstawiono w nim powody potrzeby zwiększania zróżnicowania instytucjonalnego i jego różne typy, w tym ważne rozróżnienie między zróżnicowaniem zewnętrznym i wewnętrznym. Specjalny nacisk położono na konieczność zastosowania zróżnicowania do samego pojęcia zróżnicowania, co prowadzi m.in. do wydobycia konieczności mówienia o zróżnicowanej doskonałości uczelni w zależności od przyjętych misji i strategii. W tym kontekście omówiono różne aspekty możliwych podziałów uczelni, np. na co najmniej trzy typy, w rodzaju mniej lub bardziej propozycji przedłożonych przez Marka Kwieka i Zespół. Przedstawiono także potrzebę wprowadzenia do przygotowywanej ustawy nowego pojęcia zgrupowań uczelnianych, takiego jak we Francji, federacji uniwersytetów/uniwersytetu federacyjnego, między zwykłymi związkami uczelni a ich fuzją. Kwestia zróżnicowania instytucjonalnego jest ściśle związana z autonomią (jej stopniem) uniwersytetów, w normalnej sytuacji bowiem autonomia uniwersytetów jest warunkiem ich zróżnicowania instytucjonalnego. Omówiono także kwestię autonomii uniwersytetów i podkreślono fakt, że autonomia i deregulacja wzajemnie się warunkują. Różne stopnie autonomii uniwersytetów europejskich, analizowane w EUA Autonomy Scoreboard, pokrótce przedstawiono, a nacisk położono na różnice w tym względzie między uczelniami polskimi i brytyjskimi (w szczególności angielskimi). Podkreślono, że konieczne jest wzięcie pod uwagę powyższych okoliczności i przygotowanie odpowiednich ram prawnych dla większego zróżnicowania instytucjonalnego polskich uczelni i ich większej autonomii w przygotowywanej aktualnie Ustawie 2.0.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7739
ISSN: 1231-0298
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banys_Dywersyfikacja_instytucjonalna.pdf644,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons