Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/839
Tytuł: Passive nominals in English and Polish : an optimality-theoretic analysis
Autor: Cetnarowska, Bożena
Słowa kluczowe: Język polski; Język angielski; Gramatyka porównawcza; Wyrażenia odrzeczownikowe
Data wydania: 2005
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W niniejszej pracy autorka omówiła wiele kontrowersyjnych kwestii dotyczących nominalizacji biernych, głównie na materiale języka angielskiego i języka polskiego. Składnikiem konstytutywnym grupy nominalnej biernej jest rzeczownik dewerbalny, natomiast argument o znaczeniu Pacjensa wyrażony jest przymiotnikiem dzierżawczym (np. moje uniewinnienie i ang. its removal 'jego usunięcie') tub tzw. dopełniaczem saksońskim w nominalizacjach angielskich (np. the city's destruction by the enemy 'zniszczenie miasta przez wroga'). W pracy rozważono m.in. stopień zbieżnosci pomiędzy reprezentacją sktadniową konstrukcji zdaniowych i fraz nominalnych, status składniowy form posesywnych oraz charakterystykę aspektualną czasowników, od których są derywowane nominalizacje bierne. Wyrozniono jednoargumentowe nominalizacje bierne wtasciwe i dwuargumentowe nominalizacje pseudobierne. Zaproponowano opis obu typów nominalizacji biernych w ramach niederywacyjnego modelu generatywnego, tj. modelu teorii optymalności (ang. Optimality Theory), przy wykorzystaniu modelu teoretycznego zaproponowanego w pracach Judith Aissen. Duży nacisk położono na przedstawienie tzw. mechanizmu harmonicznego zestawienia elementów z dwóch lub więcej hierarchii gramatycznych, np. hierarchii żywotności, hierarchii osób, hierarchii rol semantycznych oraz skali pozycji strukturalnych wewnątrz frazy nominalnej. Ukazano współdziałanie pomiędzy ograniczeniami prozodycznymi i składniowymi przy wyborze morfoskładniowej realizacji argumentów zaimkowych w nominalizacjach w języku polskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/839
ISBN: 8322614667
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Passive nominals in English and Polish.pdfCetnarowska_Passive_nominals_in_English_and_Polish5,75 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons