Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8882
Title: Edukacyjne wymiary wspierania rozwoju duchowości człowieka
Authors: Olbrycht, Katarzyna
Keywords: duchowość; rozwój duchowości; edukacyjne wspieranie rozwoju duchowości
Issue Date: 2018
Citation: Edukacja Międzykulturowa, nr 2 (2018), s. 79-89
Abstract: Autorka stawia tezę, że wspieranie rozwoju duchowości jest jednym z najważniejszych, fundamentalnych celów edukacji. Uzasadnienie tezy przeprowadza w dwóch etapach. Najpierw wyjaśnia współczesne sposoby rozumienia duchowości, jej związki z religijnością oraz miejscem przyznawanym sacrum i profanum we współczesnych społeczeństwach. Wykorzystuje w tym celu typologię relacji religii i życia społecznego Charlesa Taylora. Ostatecznie proponuje rozumienie duchowości jako podmiotowości zorientowanej w myśleniu, przeżywaniu i działaniu na przekraczanie natury, w celu świadomej, wolnej i odpowiedzialnej realizacji wartości absolutnych, uniwersalnych, ogólnoludzkich. W drugim etapie analizuje możliwości i sens edukacyjnego wspierania rozwoju duchowości. Rozważania kończy propozycja postulowanego programowego zakresu wspierania rozwoju duchowości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8882
DOI: 10.15804/em.2018.02.04
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olbrycht_Edukacyjne_wymiary_wspierania_rozwoju.pdf384,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons