Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8947
Title: Zabawa „all inclusive”. Zapotrzebowanie polskiego społeczeństwa konsumpcyjnego na formy zorganizowanej rozrywki w zagranicznych ośrodkach wypoczynkowych
Authors: Szalbot, Magdalena
Keywords: zabawa; play; rekreacja; recreation; turystyka; tourism; animator czasu wolnego; leisure time animator
Issue Date: 2018
Publisher: Muzeum Zabawy i Zabawek
Citation: Zabawy i Zabawki, nr 16 (2018), s. 123-136
Abstract: Celem artykułu jest rozpatrzenie stosunku członków społeczeństwa konsumpcyjnego do zorganizowanych form zabawy i rozrywki oferowanych w ramach pobytów urlopowych w ośrodkach wypoczynkowych. Teoretyczne ramy rozważań stanowi literatura przedmiotu ujmująca turystykę jako formę zabawy. Rozwijający się dynamicznie od kilku dekad przemysł wakacyjnych usług rozrywkowych, sytuuje problem badawczy w nurcie rozważań nad współczesnymi przejawami „uludyczniania kultury”. Skłania również do postawienia pytania o miejsce zorganizowanej rozrywki w hierarchii urlopowych potrzeb osób korzystających z wyjazdowych ofert pobytowych typu „all inclusive”. Empiryczną podbudowę artykułu stanowią materiały pozyskane w czasie badań terenowych (wywiady z turystami i pracownikami biur podróży) oraz źródła dostępne w internecie.
Description: The aim of the article is to discuss the attitude towards organised forms of entertainment, offered as part of holiday stays in holiday resorts. The theoretical frame is the literature of the subject that captures tourism as a form of play. The holiday entertainment industry, which has been developing dynamically for several decades, situates the research problem in the context of contemplating contemporary manifestations of the playful attitude in consumer society. It also raises the question about the place of organized entertainment in the hierarchy of holiday needs of people using the „all-inclusive” stay offers. The empirical foundation of the article is the material obtained during field research (interviews with tourists and travel agents) and Internet sources.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8947
ISSN: 1428-2259
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalbot_Zabawa_all_inclusive_Zapotrzebowanie_polskiego_spoleczenstwa_konsumpcyjnego.pdf539,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons