Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/897
Tytuł: Wprowadzenie do lektury : "Peribolos"
Autor: Sławek, Tadeusz
Słowa kluczowe: Wspólnota; Społeczność; Wspólnotowość
Data wydania: 2008
Źródło: Z. Kadłubek, T. Sławek (red.), "Wizerunki wspólnoty : studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej" (S. 7-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Niniejsza książka je st zbiorem obszerniejszych studiów oraz szkiców mniejszych rozmiarów, powstałych n a bazie b ad ań w ramach projektu „Wizerunki wspólnoty. Literatura-etyka-społe czeństwo” (grant MNiSW n r 1 H01C 052 30). Zagadnienie wspólnoty i wspólnotowości, którego waga z o stała ugruntowana przez filozofię: „być, to być pomiędzy”, n a brało w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Rozważając sprawy teorii i praktyki życia publicznego w Polsce, n a tra fia my n a podstawowe różnice między rozmaitymi koncepcjami życia wspólnego, jego podstaw i granic. Tempo zmian za ch o dzących po roku 1989 jedynie wyostrzyło te n problem. Z k o lei dramatyczna cezura 11 września 2001 roku wywołała próby ponownego zdefiniowania kultury Zachodu. Decyzje polityczne zmieniły nie tylko obraz świata, ale także sposób życia obywateli. Zarówno teoria konfliktu kultur (Samuel Huntington), ja k i wysiłki zm ierzające do ocalenia teore tycznych podstaw społeczeństwa otwartego, gotowego do gościnnego przyjęcia Obcego (Jacques Derrida, Jü rg en Habermas) stawiają kwestię wspólnoty, jej historii i teraźniejszości jak o w aru n ek „życia d o brego”. Bez poważnego przestudiowania tego problemu trudno będzie wypracować nie tylko teoretyczny pogląd, ale także sposób praktycznego postępowania w rzeczywistości, której obraz kształtują na co dzień takie zjawiska, ja k rozszerzająca się p rzemoc, nierówność ekonomiczna, głód czy też w szelkiego rodzaju konflikty. Co zatem stanowi podstawę wspólnoty, w czym u p a truje ona organizującej ją zasady, jakie granice swobody wyznacza jednostce i ja k odnosi się do tego, co przychodzi do niej z zewnątrz - oto kilka z istotnych pytań, które zamierzamy podjąć, studiując teksty literatury.
Opis: Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006—2007 jako projekt badawczy nr 1 H01C 052 30
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/897
ISBN: 9788322617908
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawek_Wprowadzenie_do_lektury.pdf274,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons