Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11807
Title: Deficyty gotowości szkolnej przedszkolaka. Od zintegrowanej diagnozy do skutecznego wspierania rozwoju dziecka
Authors: Suchodolska, Jolanta
Keywords: gotowość szkolna; deficyty; wpieranie rozwoju dziecka
Issue Date: 2017
Publisher: Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), "Edukacja małego dziecka. T. 10, Wychowanie i kształcenie - kierunki i perspektywy zmian" (S. 239-255). Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Edukacja Małego Dziecka;
Abstract: Poziom sprawności, umiejętności, a także osiągany przez dziecko stopień adaptacji na poziomie przedszkola staje się przepustką do uczestnictwa w szerszej społeczności rówieśniczej – grupie dzieci, które podejmują wyzwanie, jakim jest nauka szkolna. Różnice między dziećmi podejmującymi naukę szkolną, widoczne są w obszarze szeroko rozumianej samodzielności (przestrzennej, manualnej, samoobsługowej, zadaniowej), a także licznych umiejętności reagowania, komunikowania i uczenia się, które kształcą się i doskonalą przez pierwszych sześć lat życia. Mogą być one efektem oddziaływania wielu czynników związanych ze zróżnicowanym potencjałem rozwoju dziecka, poziomem zaspokajania potrzeb psychospołecznych i edukacyjnych dziecka, jak również innych czynników egzogennych, których wpływ na proces rozwoju, jego tempo i charakter przebiegu rysuje się w sposób niezwykle zindywidualizowany, zależny od specyfiki sytuacji i praktyk wychowawczych. Sprawia to, że różnice w ocenie gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego są parametrycznie ważnym wskaźnikiem, którego lekceważenie prowadzi do przeżywania przez dziecko niepowodzeń i porażek, poczynając od prób zaadoptowania się do nowego środowiska po stworzenie warunków optymalnych do osiągania w nim sukcesów. Opracowanie zawiera propozycję do wykorzystania w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego, by uchronić dziecko przed niepowodzeniami szkolnymi u progu edukacji lub zminimalizować ryzyko związanego z nimi wykluczenia. Deficiencies in kindergarten pupil’s readiness for school –they can be easily prevented. From integrated diagnosis to effective support for child’s development The level of skills, abilities, as well as the level of adaptability achieved by a child within a kindergarten community becomes a natural entry pass to participate in a wider peer community which is formed by children taking up a challenge of school education. The differences between children starting school education are visible in the field of widely understood self-reliance (spatial, manual, self-service, task-based) and also in numerous abilities to react, communicate and learn which are shaped and improved within the first 6 years of life. They can be the result of the influence of multiple factors connected with diversified child’s potential, the degree to which the child’s social and educational needs are taken care of; also there are exogenous factors involved which affect the pace and character of development process in an unusually individualized way which in turn heavily depends on the specific situation and the upbringing methods applied. It all leads to the situation where the differences in an individual readiness for school become a crucial parametric indicator which, when disregarded, can expose a child to failures during his attempts to adapt to a new environment until optimal conditions are created to enable the child to achieve success. This Study provides the proposals to be used while trying to provide support to individual development of a child and it aims at protecting the child from failures at the beginning of school education or eliminating the risk of exclusion connected with the occurring failures.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11807
ISBN: 978-83-7587-468-6
ISSN: 978-83-8095-311-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchodolska_Deficyty_gotowosci_szkolnej_przedszkolaka.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.