Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13825
Title: Pokolenie „Z” na współczesnym rynku pracy w opiniach pracodawców
Authors: Muster, Rafał
Keywords: pokolenia na rynku pracy; pokolenie „Z”; rynek pracy; badania fokusowe
Issue Date: 2020
Citation: "Humanizacja pracy" Nr 1 (2020), s. 131-146
Abstract: artykule dokonano próby scharakteryzowania przedstawicieli pokolenia „Z” na współczesnym rynku pracy – zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i odnosząc się do badań empirycznych. Pomimo pewnych nieścisłości definicyjnych, można przyjąć, że do przedstawicieli tego pokolenia zaliczymy osoby urodzone w latach 90-tych XX wieku. Osoby te charakteryzują się wysokimi kompetencjami w zakresie posługiwania się komputerem oraz w zakresie poszukiwania i przetwarzania informacji za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni. W artykule przedstawiono także cząstkowe wyniki badań fokusowych przeprowadzonych wśród pracodawców dotyczących problematyki funkcjonowania zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych. Pozwoliło to na ukazanie cech charakterystycznych dla młodych dorosłych, którzy są aktywni zawodowo. W artykule opisano zalety i słabe strony pokolenia „Z”, zwrócono uwagę na współpracę młodych pracowników z przedstawicielami innych pokoleń. Ponadto ukazano zakres wiedzy i umiejętności, które młodsze pokolenie może przekazać starszym pracownikom.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13825
ISSN: 1643-7446
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muster_Pokolenie_Z_na_wspolczesnym_rynku_pracy_w_opiniach_pracodawcow.pdf487,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons