Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1385
Tytuł: Z dziejów pewnego filozoficznego entuzjazmu
Autor: Wieczorek, Krzysztof
Słowa kluczowe: Kazimierz Ślęczka; wspomnienia
Data wydania: 2009
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: T. Czakon (red.), "Od marksizmu do feminizmu : księga pamiątkowa z okazjo 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki" (S. 24-36). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Profesora Kazimierza Ślęczkę (podówczas zresztą docenta doktora, jeszcze bez magicznego ,,hab.” przed nazwiskiem) pamiętam jako entuzjastę idei postępu w filozofii. W jego postawie (zauważyłem to, co prawda, dużo później) można było dostrzec wyraźny ślad duchowego pokrewieństwa z Pierre’em Teilhardem de Chardin. Obaj z pierwszego wykształcenia byli geologami; ze studiów przyrodoznawczych wnieśli więc w swój drugi, właściwy zawód — filozofię — szczególny typ kultury umysłowej przyrodnika- intelektualisty. Jego cechy charakterystyczne, które dało się dostrzec także u Kazimierza, to: fascynacja prawdą materialną, dowiedlną empirycznie, ale równocześnie — ogromny szacunek i zaufanie do spekulatywno- logicznych metod budowania abstrakcyjnych schematów teorii, wyjaśniających strukturę rzeczywistości na głębszym poziomie niż empiryczny. Do tego doszło jeszcze coś równie ważnego: wysoki stopień usystematyzowania wiedzy o budowie utworów geologicznych zaowocował głęboką wiarą w istnienie i poznawalność tego rodzaju prawdy, którą — w odróżnieniu od prawdy przedmiotowej — należałoby nazwać prawdą strukturalną; chodzi o prawdę odnoszącą się do najgłębszego, najbardziej fundamentalnego poziomu uporządkowania rzeczywistości. Codzienny kontakt naukowo- poznawczy ze światem nieożywionej przyrody sprzyja bowiem utrwaleniu przekonania, że świat jako całość jest harmonijnie zorganizowaną, zintegrowaną jednością; a jeśli tak, to — w szczególności — wszystko ma swój sens.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1385
ISBN: 9788322617878
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wieczorek_Z_dziejow_pewnego_filozoficznego_entuzjazmu.pdf382,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons