Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17987
Title: Siedemnasto- i osiemnastowieczna debata teologiczno-kanoniczna na temat rozwiązania małżeństwa naturalnego
Authors: Świaczny, Seweryn
Keywords: małżeństwa naturalne; małżeństwa nieochrzczonych; papież; debata teologiczno-kanoniczna; XVII-XVIII wiek
Issue Date: 2002
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 35, nr 2 (2002), s. 298-308
Abstract: Aż do XVI w. rozwiązanie małżeństwa nieochrzczonych było możliwe na podstawie przywileju pawłowego, według konfiguracji dokonanej przez Innocentego III . Odkrycie Ameryki przyniosło jednak nową sytuację pastoralną, która sprawiła, że masowe przyjęcie wiary przez autochtonów stało się możliwe dopiero po kolejnych regulacjach prawnych, de facto rozszerzających zakres władzy Kościoła w kwestii rozwiązania małżeństwa, na przypadki nie wchodzące w obręb przywileju pawłowego. Kiedy przynaglająca do szukania rozwiązań sytuacja na terenach misyjnych ustabilizowała się, zaczęto szukać teologicznych i kanonicznych podstaw rozszerzenia władzy na wspomniane, nowe przypadki. Wokół tej kwestii skupia się myśl ówczesnych autorów, chociaż trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że nie odnajdziemy jej ani w komentarzach do Dekretu lub do Dekretałów, ani w traktatach teologicznych na temat małżeństwa, ponieważ regulacje prawne z XVI w. miały charakter przywileju partykularnego i nie wchodziły w zakres komentarzy do prawa powszechnego. Autorzy podejmują problem rozwiązania małżeństwa naturalnego i władzy papieża w pracach monograficznych, w pismach mających formę opinii, konsultacji lub odpowiedzi, mających na celu rozwiązanie konkretnych przypadków pojawiających się w nowych wspólnotach chrześcijańskich na terenach Ameryki (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17987
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiaczyn_Siedemnasto_i_osiemnastowieczna_debata.pdf286,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons