Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2212
Tytuł: Group cohesiveness
Autor: Gałajda, Dagmara
Słowa kluczowe: dynamika grupy; proces kształcenia; rola nauczyciela; integracja; konflikty
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), “Topics in applied psycholinguistics” (s. 137-153). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Celem artykułu jest omówienie pojęcia spójności grupy (ang. group cohesiveness) w kontekścieklasy językowej. Artykuł skupia się w głównej mierze na tym, jak ważne w tworzeniu pozytywnejatmosfery panującej w klasie językowej są poszczególne etapy rozwoju grupy. W rozdzialeomówiono nie tylko modele rozwoju grupy (Tuckman i Jansen, 1977; Dörnyei i Herman, 1998),ale również techniki rozwijania procesów grupowych (ang. group facilitation techniques) (Hadfield,1992; Jaques, 2000; Levi, 2010; Haynes, 2012) dostosowane do kontekstu klasy językowej.W kolejnej części artykułu omówiono rolę nauczyciela jako lidera w procesie tworzenia spójnejgrupy. Dalsza część artykułu skupia się na omówieniu potencjalnych konfliktów, jakie mogą wystąpićw klasie językowej oraz ich negatywnego wpływu na spójność grupy. Artykuł kończą wskazówkii sugestie dla nauczyciela dotyczące rozwijania efektywnej dynamiki grupy w procesiekształcenia językowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2212
ISBN: 9788380124295
9788380124288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Galajda_Group_cohesiveness.pdf317,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons