Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2213
Tytuł: Psycholinguistic aspects of acquisition of Chinese character by beginner students
Autor: Bańka, Katarzyna
Słowa kluczowe: język chiński; znaki chińskie; psycholingwistyka
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), “Topics in applied psycholinguistics” (s. 155-175). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie psycholingwistycznych aspektów przyswajaniaznaków chińskich oraz problemów, jakie napotykają początkujący uczniowie. W pierwszejczęści artykułu, autorka przedstawiła specyfikę pisowni chińskiej, porównując ją z pisowniąjęzyków indoeuropejskich, aby w pełni zrozumieć kolejne części artykułu. Na potrzeby artykułuprzeprowadzone zostało roczne badanie uczniów w trzech kategoriach wiekowych (10−15 lat,16−25 lat, 26 i więcej lat), które zostało przeanalizowane przede wszystkim pod kątem aspektówpsycholingwistycznych. Autorka zwróciła szczególną uwagę na początkową motywacjęuczniów oraz jej zmiany wraz z wzrastającym tempem nauki. Ponadto został przeanalizowanyproces uczenia się znaków chińskich, w którym wyszczególnione zostały trzy etapy nauki naprzestrzeni jednego roku oraz jego skutki wpływające na prędkość oraz ilość zapamiętywanychznaków.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2213
ISBN: 9788380124288
9788380124295
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Banka_Psycholinguistic_aspects_of_Chinese_character_acquisition.pdf824 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons