Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2616
Tytuł: Szkoła w języku, we wspomnieniach i w paragrafach
Autor: Jagodzińska, Diana
Słowa kluczowe: szkoła
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 259-270). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Dzisiejsza szkoła walczy o sukcesy. Skupia się na maksymalizowaniu potencjału uczniów, zwielokrotnieniu zadowalających wyników dydaktycznych i wychowawczych oraz pomnażaniu kapitału najwybitniejszych. Dyrektorzy szkół, przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, rodzice, a nierzadko i sami uczniowie mobilizują nauczycieli do uczestnictwa, nawet wbrew ich woli, w modnym pędzie do zdobywania jak najlepszych mierzalnych rezultatów ich pracy. Władze oświatowe stawiają sobie za cel stworzenie szkoły atrakcyjnej i skutecznej, zachęcają więc do współpracy dydaktyków, psychologów, pedagogów, neurologów oraz prawników. Dydaktycy, neurodydaktycy szukają sposobu na jak najlepsze zorganizowanie procesu nauczania, dążą do poznania zasad funkcjonowania mózgu, możliwości psychicznych czy poznawczych uczniów, czynników sprzyjających zapamiętywaniu i koncentracji uwagi, starają się uczynić wszystko, by czas szkolny był jak najbardziej efektywny, a uczniowie na poszczególnych etapach nauczania dobrze przygotowani nie tylko do starć z egzaminacyjnymi kluczami, ale także do wymogów rynku pracy. Wszystkie podmioty zaangażowane w proces przemian w polskiej edukacji obradują, badają, modernizują, nowelizują.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2616
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jagodzinska_Szkola_w_jezyku_we_wspomnieniach_i_w_paragrafach.pdf512,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons