Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2628
Tytuł: O potrzebie pracy z gimnazjalistami nad znajomością znaczeń wyrazów i związków frazeologicznych : (na przykładzie leksyki i frazeologii z zakresu nazw cech osobowości)
Autor: Czarnota, Emilia
Słowa kluczowe: kształcenie językowe; młodzież gimnazjalna
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 389-400). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Wśród studentów polonistyki — przyszłych nauczycieli języka polskiego, ale i praktykujących już polonistów, panuje przekonanie, że szczególnie istotnym elementem kształcenia językowego jest bogacenie słownictwa, ciągłe powiększanie zasobu leksykalnego ucznia. Bez trudu można zauważyć swoistą tendencję do tworzenia „banków słów”, „magazynów wyrazów i wyrażeń” szczególnie przydatnych uczniowi między innymi podczas tworzenia konkretnej formy wypowiedzi (zwłaszcza dłuższych wypowiedzi pisemnych, w tym np. charakterystyki i opisu). Niejeden nauczyciel czy przyszły nauczyciel jest przeświadczony o słuszności gromadzenia sporej ilości słownictwa, które na lekcjach bywa porządkowane według kryteriów gramatycznych (podział na części mowy) lub tematycznych. Na zjawisko to zwraca uwagę w swoim artykule między innymi Halina Wiśniewska. Badaczka uważa, że przekonanie o tym, iż bogactwo słownika uczniów decyduje o ich sprawności językowej, jest wciąż funkcjonującym, błędnym (nazywanym też przez autorkę — stereotypowym) przekonaniem o sprawności językowej. Wiśniewska podkreśla, że nie należy traktować bogactwa słownika jako synonimu poprawnego wypowiadania się, ale raczej jako jeden z istotnych czynników wpływających na sprawność i poprawność wypowiadania się uczniów. Bogactwo i ubóstwo słownika mogą stanowić zaletę lub wadę wypowiedzi ucznia. Autorka — za Marią Nagajową — zauważa, że „należy podjąć pracę nie tylko nad bogaceniem słownika ucznia ilościowo (wszerz), ale również jakościowo (w głąb), poprzez wszystkie ćwiczenia, które mają na celu uściślenie zakresu znaczeń jednych wyrazów i poszerzenie zakresu używania innych”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2628
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czarnota_O_potrzebie_pracy_z_gimnazjalistami_nad_znajomoscia_znaczen.pdf491,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons