Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3576
Title: English lexical and semantic loans in informal spoken Polish
Authors: Zabawa, Marcin
Keywords: leksykologia; anglicyzmy leksykalne; sematyka
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszej monografii jest opisanie najnowszych anglicyzmów leksykalnych i semantycznych występujących we współczesnej potocznej polszczyźnie mówionej. Podstawą badań jest korpus złożony z 20 rozmów codziennych, nagranych, przetranskrybowanych i przeanalizowanych przez autora pracy. Korpus składa się z ponad 60 000 słów. Autor zdecydował się na badanie zapożyczeń w języku mówionym, jako że wyrazy obce w języku pisanym (zwłaszcza prasowym) zostały dość dobrze opisane, niewiele jest natomiast prac poświęconym zapożyczeniom — zwłaszcza semantycznym — w języku mówionym. Opisano zarówno poszczególne zapożyczenia (ich znaczenie, wymowę, kolokacje oraz kontekst, w jakim pojawiły się w korpusie), jak i scharakteryzowano je jako zjawisko globalne, czyli dokonano podziału zapożyczeń według rozmaitych kryteriów, na przykład według części mowy, częstotliwości ich występowania w korpusie czy też okresu, w którym trafiły do polszczyzny. Autor podjął również próbę ustalenia, w jakim stopniu pojawianie się zapożyczeń w języku mówionym jest zależne od tematu rozmowy i idiolektu rozmówców. Badania zilustrowano licznymi tabelami statystycznymi obrazującymi różne aspekty ilościowe i jakościowe znalezionych w korpusie zapożyczeń leksykalnych i semantycznych. W monografii opisano również różnorakie problemy metodologiczne, jakie stwarzało badanie zapożyczeń w języku mówionym. Autor zaproponował ponadto własną hipotezę na temat sposobów wprowadzania i rozprzestrzeniania się zapożyczeń semantycznych w polszczyźnie. Hipoteza ta związana jest z koncepcją „odpowiedników prymarnych”, stosowaną dotychczas w badaniach nad przyswajaniem i uczeniem się języków obcych. Wiele z opisanych w niniejszej pracy zapożyczeń leksykalnych i semantycznych nie zostało dotychczas opisanych w literaturze przedmiotu ani zarejestrowanych w słownikach języka polskiego czy wyrazów obcych. Takim zapożyczeniom poświęcono szczególną uwagę. Jednym z wniosków zawartych w pracy jest stwierdzenie, że o ile liczba zapożyczeń leksykalnych w języku mówionym w ostatnich latach nie wzrasta (co przeczy odczuciu większości Polaków), o tyle znacząco wzrosła liczba typów zapożyczeń semantycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3576
ISBN: 9788322620366
9788380120662
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabawa_English_lexical_and_semantic_loans.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons