Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3582
Title: Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle rozporządzenia nr 44/2001
Authors: Sznajder, Katarzyna
Keywords: nadużycie prawa; umowa prorogacyjna
Issue Date: 2007
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 2 (2007), s. 99-114
Abstract: W dniu 1 lutego 2000 r. Polska dołączyła do państw tworzących europejski system jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych. Stało się tak dzięki ratyfikacji konwencji z Lugano z 16 września 1988 r. Przystąpienie do Unii Europejskiej prowadziło do dalszego włączenia Polski do współpracy między państwami członkowskimi w zakresie postępowania cywilnego. Od 1 maja 2004 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych Przepisy rozporządzenia, jako aktu prawa wspólnotowego, znajdują bezpośrednie zastosowanie, bez konieczności wprowadzenia ich do wewnętrznego systemu prawnego, w drodze odrębnego aktu. Rozporządzenie powinno być zatem stosowane przez sądy jak akt prawa wewnętrznego, jednak z pierwszeństwem przed przepisami procesowymi zawierającymi postanowienia niezgodne z rozporządzeniem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3582
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sznajder_Znaczenie_zarzutu_naduzycia_prawa.pdf461,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons