Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3594
Title: Ikona dekadencji : wybrane problemy europejskiej recepcji Bizancjum od XVII do XX wieku
Authors: Marciniak, Przemysław
Keywords: sztuka bizantyjska; Bizancjum w literaturze; Cesarstwo Bizantyńskie
Issue Date: 2009
Abstract: "Analizowany materiał podzieliłem na pięć rozdziałów. W pierwszym starałem się naszkicować obraz recepcji Bizancjum w sztuce i polityce, koncentrując się na przykładach szczególnie jaskrawych. Zamieszczone w nim teksty mają charakter jedynie poglądowy i powinny służyć wskazaniu pozaliterackich przestrzeni, w których pojawiał się problem Wschodniego Cesarstwa. W rozdziale drugim przedstawiam historię recepcji wyrażeń bizantynizm i bizantyński oraz obrazu Bizancjum w historiografii, ze szczególnym uwzględnieniem pism trzech uczonych oświeceniowych, którzy wywarli największy wpływ na sposób postrzegania Cesarstwa w wiekach późniejszych.Rozdział trzeci dotyczy wykorzystania Bizancjum w literaturze europejskiej (głównie zachodnioeuropejskiej). Moje rozważania kończą się zasadniczo na wieku XIX. Utwory pochodzące z wieku XX zostały omówione w ostatniej części rozprawy.Rozdział czwarty poświęciłem analizie recepcji Bizancjum w kulturze i literaturze polskiej, koncentrując się na dwóch mniej znanych tekstach literackich oraz najoryginalniejszym polskim utworze inspirowanym Bizancjum (czyli Bazilissie Teofanu Tadeusza Micińskiego).Piąty rozdział dotyczy Bizancjum w kulturze masowej XX (a miejscami nawet XXI) wieku. Ze wszystkich ten właśnie ma najbardziej otwarty charakter, nie tylko ze względu na utwory, które pominąłem, ale również na te, które wciąż powstają".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3594
ISBN: 9788322618929
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marciniak_Ikona_dekadencji_wybrane_problemy.pdf33,4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons