Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4673
Title: Składniowe parametry przemian językowo-stylowych w XX wieku
Authors: Jędrzejko, Ewa
Keywords: przemiany językowo-stylowe; językoznawstwo
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Fontański, R. Molencki, O. Wolińska, A. Kijak (red.), "W kręgu teorii : studia językoznawcze dedykowane profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam" (S. 99-116). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Uwagi niniejsze wyrosły z moich kilkuletnich badań nad przeobrażeniami w składni polszczyzny XX wieku, prowadzonych pod kątem pytań o to, czy i na ile w tym właśnie planie organizacji tekstów różnych odmian i gatunków „mowy publicznej” odcisnęły się – obserwowane przez wielu badaczy od lat (zwłaszcza po 1989 roku) – zmiany stylowo-komunikacyjne1. Wprawdzie gramatyka – a składnia może w szczególności – zmienia się bardzo wolno (tu wszyscy badacze są zgodni), a wiek XX nieznacznie tylko modyfikował dziedziczone z przeszłości modele i reguły systemowe – stale jednak obserwuje się wahania w zakresie ich wariancji, świadczące o nieustannej funkcjonalizacji i tego poziomu gramatyki, pozostającego w ścisłej zależności od sfer „przyległych”: słowotwórstwa, fleksji i w ogóle zasobów leksykonu. Ale też wszelkie innowacje w języku są determinowane zarówno przez czynniki wewnątrz- jak pozasystemowe
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4673
ISBN: 9788322618844
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrzejko_Skladniowe_parametry_przemian_jezykowo_stylowych.pdf357,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons