Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6434
Title: Zarys koncepcji badania rozumienia i wykorzystywania struktury logicznej matematycznej wypowiedzi
Authors: Kania, Sylwia
Keywords: dydaktyka matematyki; logika matematyczna; rachunek zdań; lektura tekstu matematycznego
Issue Date: 2017
Citation: Studia Psychologiczne, t. 55, z. 3 (2017), s. 42–52
Abstract: Proces nauczania matematyki niesie za sobą wiele trudności związanych z rozumieniem pewnych pojęć, twierdzeń i faktów najczęściej zapisanych przy użyciu odpowiedniej symboliki. Poprawne rozumienie zawartych w zapisie matematycznym informacji jak i logicznej struktury samego zapisu ma zasadnicze znaczenie na drodze matematycznego rozwoju. Błędne pojmowanie logicznej struktury zdania matematycznego może być przyczyną niepowodzeń w trakcie nauki i może prowadzić do mylnego spojrzenia na omawiane zagadnienia. Artykuł przedstawia zarys pewnej koncepcji badania rozumienia struktury logicznej matematycznej wypowiedzi i sposób uwzględniania jej w procesie korekty fałszywych stwierdzeń matematycznych. Skonstruowane testy pozwalają wyodrębnić preferencje uczniów i studentów – merytoryczne bądź logiczne podejście do problemu. Miejsce dokonania korekty przez badanego w danym zdaniu świadczy o jego wyborach – czy interesuje go tylko merytoryczna treść składowych zdań prostych, czy bierze on pod uwagę również strukturę logiczną całego zdania złożonego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6434
DOI: 10.2478/V1067-010-0168-2
ISSN: 0081-685X
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kania_Zarys_koncepcji_badania_rozumienia_i_wykorzystywania_struktury_logicznej.pdf377,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons