Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/652
Title: Statut formy a "lex fori processualis"
Authors: Górecki, Jacek
Keywords: Prawo zobowiązań
Issue Date: 2008
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 3 (2008), s. 107-122
Abstract: Kwestie dowodowe, w tym przede wszystkim procedura przeprowadzania dowodów, zasadniczo podlegają legi fori. Jednakże niektóre spośród nich mają niewątpliwie charakter materialnoprawny. Zalicza się tu np.: ciężar dowodu, katalog okoliczności podlegający udowodnieniu przez powoda, domniemania ustawowe. Prawo właściwe dla tych kwestii ustala się na podstawie norm kolizyjnych. Podlegają one legi causae. Zasada ta nie jest jednak powszechnie akceptowana, dlatego też w art. 14 ust. 1 Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych została wyraźnie potwierdzona. Przepis ten stanowi, iż prawo właściwe dla umowy stosuje się także w zakresie domniemań ustawowych oraz rozkładu ciężaru dowodu, niezależnie od tego, czy legem causae ustalono zgodnie z wyborem prawa, czy też na podstawie łączników obiektywnych. Wiele kontrowersji budzi odgraniczenie przepisów dowodowych mających charakter proceduralny od tych, które są przepisami materialnoprawnymi. W doktrynie występuje duża rozbieżność poglądów co do oceny przepisów ustanawiających obowiązek dochowania formy pod rygorem ograniczeń dowodowych. W zależności od przyjętych założeń osiąga się różne rezultaty, co nie sprzyja pewności prawa. Drugą istotną kwestią z pogranicza statutu formy oraz legis fori processualis jest sprawa posługiwania się w postępowaniu sądowym (szczególnie przy wpisach do rejestrów sądowych) zagranicznymi dokumentami stwierdzającymi dokonanie czynności prawnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/652
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorecki_Statut_formy_a_lex_fori_processualis.pdf473,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons