Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1788
Title: (Bio)polityka płci na podstawie przypadku Schrebera
Authors: Kaliściak, Tomasz
Keywords: Daniel Schreber; Zygmunt Freud; psychoanaliza; władza
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kłosiński, D. Matuszek (red.), "Polityczność psychoanalizy : Freud - Lacan - Zizek" (S. 347-358). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pojęcie polityki płciowej, wprowadzone do dyskursu feministycznego przez Kate Millett w roku 1970, wpisuje się dzisiaj w obszar tzw. polityki życia, którą Foucault nieco później określił mianem biopolityki. Autorka Sexual politics starała się wykazać, że „płeć jest statusem o implikacjach politycznych”, opartych na stosunkach władzy, którą mężczyźni sprawują nie tylko nad kobietami, lecz również nad innymi mężczyznami. Wyprzedziła więc w pewnym sensie myśl Foucaulta, który w rozważaniach nad technologiami biowładzy uznał sferę seksualności za kategorię o istotnym znaczeniu politycznym. O ile jednak Millett rozpatrywała teorię polityki płciowej w odniesieniu do instytucji patriarchatu, którą starała się poddać szczegółowej krytyce, o tyle Foucault oparł swą teorię biopolityki na założeniu o wpływie kapitalizmu, który rozpatrywał złożony aparat seksualności w perspektywie procesów ekonomicznych. Dopiero marksistowsko zorientowane feministki zaczęły dostrzegać bliski związek między instytucją patriarchatu a kapitalizmem, łącząc ze sobą założenia teorii polityki płciowej i biopolityki seksualności. Nie bez znaczenia pozostaje również wkład francuskiej krytyczki feministycznej pozostającej pod wpływem lacanowskiej psychoanalizy, Luce Irigaray, która w słynnym Rynku kobiet udowodniła – odwołując się do koncepcji kazirodztwa w antropologii Lévi-Straussa oraz do podstawowych pojęć z Kapitału Marksa, iż procesy wolnorynkowe odzwierciedlają w swej istocie patriarchalny monopol, którym rządzi prawo męskiej ekonomii wymiany kobietami, sprowadzonymi do roli towarów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1788
ISBN: 9788380123793
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalisciak_(Bio)polityka_plci_na_podstawie_przypadku_Schrebera.pdf377,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons